دورریز

امتیاز کاربران به این محصول
5/5

کد 3001: دوحالته،طول 15 سانت،نرک و کونیک abs،فشارشکن دوحالته،مهره برنج

کد3002:تک حالته،طول 12سانت،نرک و مهره برنج ،کونیک فلز

کد3003:تک حالته،طول 12سانت،نرک و مهره برنج ،کونیک abs